260349

Snowflake Photo/Balloon Holder

Size: 6oz
Theme: Winter/Christmas